Privacy

Praktijk Haptotherapie Maastricht en daarmee ik, Linda van Weersch, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Haptotherapie Maastricht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming).  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als eigenaar van Praktijk Haptotherapie Maastricht ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze verklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en bewaartermijnen

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Haptotherapie Maastricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan de opdracht tot behandeling;
 • Communicatie over de behandeling;
 • Administratieve doeleinden, zoals facturering.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht tot behandeling.

Voor genoemde doelstellingen kan Praktijk Haptotherapie Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • verzekeringsgegevens
 • Gegevens over gezondheid, betreffende de reden voor behandeling

Uw persoonsgegevens, ook omvattende alle persoonsgegevens die u verstrekt omdat u deze van belang acht voor uw behandeling en die door Praktijk Haptotherapie Maastricht ook als zodanig worden aangemerkt, worden door Praktijk Haptotherapie Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode die de wet daarvoor stelt. Op grond van de wet dienen medische dossiers momenteel te worden bewaard gedurende minimaal 15 jaar. Praktijk Haptotherapie zal uw gegevens niet langer bewaren dan op grond van de wet is vereist, of slechts, zoals de wet aangeeft, “zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit”. Dit laatste doet zich voor als een belang kan worden verondersteld betreffende de kwaliteit en continuïteit van uw behandeling, als deze zich over een langere periode kan uitstrekken. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als uw klachten chronisch van aard zijn. Praktijk Haptotherapie Maastricht zal dan alle gegevens over uw langdurige of terugkerende behandeling bewaren. Uw behandelgeschiedenis blijft zo compleet. 

U kunt Praktijk Haptotherapie Maastricht ook zelf vragen om (delen van) uw dossier langer te bewaren dan 15 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Praktijk Haptotherapie Maastricht  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Haptotherapie Maastricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Haptotherapie Maastricht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Praktijk Haptotherapie Maastricht geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo kan Praktijk Haptotherapie Maastricht gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Praktijk Haptotherapie Maastricht geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens enkel delen met derden, bijvoorbeeld andere zorgverleners, indien u ons hiertoe verzoekt en schriftelijk toestemming toe geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) verwerken wij enkel dan als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Praktijk Haptotherapie Maastricht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Ik acht mij gehouden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens;
 • Praktijk Haptotherapie Maastricht hanteert een wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • Ik gebruik pseudoniemen en zorg voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Praktijk Haptotherapie Maastricht test en evalueert haar maatregelen in het kader van de AVG regelmatig;
 • Ik houd mezelf geïnformeerd aangaande en ben me zeer bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Praktijk Haptotherapie Maastricht van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Praktijk Haptotherapie Maastricht. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Praktijk Haptotherapie Maastricht te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Praktijk Haptotherapie Maastricht kan u vragen u te legitimeren voordat aan voornoemde verzoeken gehoor kan worden gegeven. Indien Praktijk Haptotherapie Maastricht uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Praktijk Haptotherapie Maastricht 
Brouwersweg 100
6216 EG Maastricht

t.a.v. E.J. van Weersch
e-mail:Linda@haptotherapie-maastricht.nl